BÅDPLADSER.

LIGGEPLADS.

Såfremt du har fast bopæl i Skagen, kan vi som det måske primære tilbyde dig liggeplads ved en af vore 3 broer, med i alt 65 bådpladser. Det koster naturligvis noget at ligge ved broerne, men bestyrelsen forsøger altid at holde priserne så lave som muligt. Se takstblad. Der er i prisen inkluderet 1. stk. klubvimpel pr. år. I forbindelse med tildeling af fast broplads, opkræves der et indskud. I bro-lejen er inkluderet moms. For den pris får du råderet over en bådplads og skal her fortøje din båd forsvarligt. Da klubben ofte har flere medlemmer der ønsker bådplads, end den har bådpladser, er der oprettet en venteliste. Se i øvrigt § 15 i vedtægterne vedrørende bropladser.

Hvert aktiv medlem kan kun råde over én bådplads. Bestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra denne regel.

 

Såfremt du har spørgsmål vedrørende bådplads, bedes du rette dem til Formanden / Bro-formanden. ( se KONTAKT siden.)

 

Såfremt du har båd, og ingen fast broplads, kan du spørge om der er en ledig plads du kan bruge midlertidig, mod betaling af broleje.

 

SKILTNING.

Bropladsen er forsynet med rød/grønne skilte. Af hensyn til såvel klubbens indtjening som vores gæster skal disse skilte vendes til grønt – ledigt – selv om man kun forlader pladsen for én nat. Sæt enten en seddel på med oplysning om hvornår du vender tilbage eller aftal med havnefogeden eller nabobådens ejer at denne giver gæstesejleren besked.

 

STRØM.

De el-stik, der er til rådighed på vores broer, er vores fælles el-stik. Det er således ikke kun medlemmer, der kan have råderet til disse. Med andre ord piller man ikke andres ledninger ud for selv at få strøm, uanset om det er et klubmedlem eller en gæst, der er kommet forrest i køen.

 

BI-MÅLER.

Bådejere der forbruger strøm til mere end kortvarig batteriopladning skal have en bi-måler i strømforbindelsen til sin båd. Herved kan et merforbrug aflæses og afregnes separat for hver båd. Klubben lægger fortsat ud, ved at betale havnen for vores samlede strømforbrug. Nu får klubben fremover en del af denne udgift refunderet af de større forbrugere på en mere retfærdig vis via bi-måleren.
Bestyrelsen har anskaffet specielle bi-målere, der udleveres af Ezeeprint v/Mogens Lennert tlf. 9854 1919. Målerne er fast monteret på et 15 meter langt specialkabel. Dette – og kun dette! –  sammenkoblede system skal anvendes. Der opkræves et depositum for et sådant sæt. Se takstblad. Beløbet svarer til klubbens udlæg. Man har selv ansvaret for montering og aflæsning, og der afregnes 1 gang årligt sammen med kontingent og broplads. Ordningen gælder også for strømforbrug på vinterpladserne på land.

 

MASTEKRAN.

Klubben råder over egen mastekran til fri afbenyttelse, men på eget ansvar. I forbindelse med kølhaling/reparationer må pladsen ved mastekranen i perioden 1/6 – 1/9 kun bruges i nødsituationer. Uden for denne periode må pladsen bruges i kortere perioder, dog max. 1 uge, og kun efter aftale med bestyrelsen.

 

MONTERING AF LEJDERE.

Såfremt der ved en tildelt bådplads ikke er monteret en lejder, anbefales det, at man anskaffer sig en sådan til sikker og forsvarlig ombordstigning/landgang. Lejderen udformes i aluminium som de eksisterende lejdere, der findes på broerne og er bådejerens ejendom. Den boltes fast i broen, hvor der muligvis allerede er “ledige” huller dertil, som kan anvendes. – Det henstilles tillige, at man anvender rustfrie sjækler til fastgørelse af fortøjninger i broens beslag. Du kan på Dansk Sejlunions hjemmeside læse mere om bådforsikringer.   (Klik her for at gå til siden.)

 

BETINGELSER.

Ifølge klubbens vedtægter skal alle både være ansvarsforsikrede, og bestyrelsen har ifølge klubbens vedtægter ret til at kontrollere at forsikringen er tilstede, jævnfør § 15, Bropladser: “Broanlæggene er klubbens ejendom. Medlemmer med broplads eller på venteliste hertil, skal være aktive medlemmer og have fast bopæl i den tidligere Skagen Kommune.
Bådene skal være ansvarsforsikrede, og medlemmerne skal dokumentere såvel forsikrings- som ejerforhold overfor bestyrelsen.”
Bådskema og en kopi af din ansvarsforsikring skal returneres inden 1 måned, for at du kan opretholde den plads på ventelisten eller den broplads, som vi har reserveret til dig. Se i øvrigt det brev der er vedlagt skemaet.
For en ordens skyld henvises til vedtægternes § 16, hvoraf det fremgår, at både der overvejende anvendes til erhvervslignende fiskeri, ikke kan få plads ved sejlklubbens broer.

Hvis du ønsker at gøre brug af klubbens broer eller vinterplads, eller ønsker at blive optaget på ventelisten til broplads, opkræves et tillæg til kontingentet.

 

Som aktiv medlem kan du få udleveret nøgle til klubhuset, af vores Teknisk chef: ( se KONTAKT siden.)

 

VÆRKSTEDET.

Klubben har også en smule værktøj bla. en højtryksrenser. Dette værktøj samt værkstedet i depotrummet er til fri afbenyttelse. Men fjerner du værktøj fra depotrummet skal du skrive dit navn og telefonnr.  samt hvad du har lånt på den opsatte tavle.

Broplan