Nye medlemmer

Skagen Sejlklubs bestyrelse har hermed fornøjelsen at byde dig velkommen i vores klub. Som nyt medlem er der naturligvis en mængde spørgsmål som du ønsker svar på, derfor denne lille introduktion af vor klub. Klubben er medlem af Dansk Sejlunion. Skagen Sejlklub blev stiftet d. 28. juni 1966, og har for øjeblikket ca. 100 medlemmer, fordelt på aktive seniorer, ungdom og passive medlemmer. 5 aktive medlemmer danner en bestyrelse.  

Som medlem af en aktiv klub kan vi tilbyde dig meget. Såfremt du har fast bopæl i Skagen, kan vi som det måske primære tilbyde dig liggeplads ved en af vore 3 broer, med i alt 65 bådpladser. Det koster naturligvis noget at ligge ved broerne, men bestyrelsen forsøger altid at holde priserne så lave som muligt. Se takstblad side 4. Der er i prisen inkluderet 1. stk. klubvimpel pr. år. I forbindelse med tildeling af fast broplads, opkræves der et indskud. I bro-lejen er inkluderet moms. For den pris får du råderet over en bådplads og skal her fortøje din båd forsvarligt. Da klubben ofte har flere medlemmer der ønsker bådplads, end den har bådpladser, er der oprettet en venteliste. Se i øvrigt § 15 i vedtægterne vedrørende bropladser. Såfremt du har spørgsmål vedrørende bådplads, bedes du rette dem til Formand/Broformanden: John Skånberg tlf. 2512 1997. Såfremt du har båd, og ingen fast broplads, så snak med John Skånberg, om der er en ledig plads du kan bruge midlertidig, mod betaling af broleje.

Bropladsen er forsynet med rød/grønne skilte. Af hensyn til såvel klubbens indtjening som vore gæster skal disse skilte vendes til grønt – ledigt – selv om man kun forlader pladsen for én nat. Sæt enten en seddel på med oplysning om hvornår du vender tilbage eller aftal med havnefogeden eller nabobådens ejer at denne giver gæstesejleren besked.

De el-stik, der er til rådighed på vore broer, er vores fælles el-stik. Det er således ikke kun medlemmer, der kan have råderet til disse. Med andre ord piller man ikke andres ledninger ud for selv at få strøm, uanset om det er et klubmedlem eller en gæst, der er kommet forrest i køen.

Bådejere der forbruger strøm til mere end kortvarig batteriopladning skal have en bi-måler i strømforbindelsen til sin båd. Herved kan et merforbrug aflæses og afregnes separat for hver båd. Klubben lægger fortsat ud, ved at betale havnen for vores samlede strømforbrug. Nu får klubben fremover en del af denne udgift refunderet af de større forbrugere på en mere retfærdig vis via bimåleren.
Bestyrelsen har anskaffet specielle bi-målere, der udleveres af Ezeeprint v/Mogens Lennert tlf. 9854 1919. Målerne er fast monteret på et 15 meter langt specialkabel. Dette – og kun dette! –  sammenkoblede system skal anvendes. Der opkræves et depositum for et sådant sæt. Se takstblad. Beløbet svarer til klubbens udlæg. Man har selv ansvaret for montering og aflæsning, og der afregnes 1 gang årligt sammen med kontingent og broplads. Ordningen gælder også for strømforbrug på vinterpladserne på land.

Klubben råder over egen mastekran til fri afbenyttelse, men på eget ansvar. I forbindelse med kølhaling/reparationer må pladsen ved mastekranen i perioden 1/6 – 1/9 kun bruges i nødsituationer. Uden for denne periode må pladsen bruges i kortere perioder, dog max. 1 uge, og kun efter aftale med bestyrelsen.

Såfremt der ved en tildelt bådplads ikke er monteret en lejder, anbefales det, at man anskaffer sig en sådan til sikker og forsvarlig ombordstigning/landgang. Lejderen udformes i aluminium som de eksisterende lejdere, der findes på broerne og er bådejerens ejendom. Den boltes fast i broen, hvor der muligvis allerede er “ledige” huller dertil, som kan anvendes. – Det henstilles tillige, at man anvender rustfrie sjækler til fastgørelse af fortøjninger i broens beslag. Du kan på Dansk Sejlunions hjemmeside  HYPERLINK “http://www.sejlsport.dk/baadejer/baadejerskab/baadforsikring” læse mere om bådforsikringer.

Vort dejlige klubhus har du også ret til at benytte. Her prøver vi at skabe et så aktivt klubliv på land som muligt. Vi afholder kurser, klubaftner og fester. Herudover kan du opholde dig i huset, hvis du bare vil læse sejlsportsblade drikke en kop kaffe eller snakke med sejlerkammerater. Klubhuset er sat til din rådighed og under din beskyttelse. Som aktiv medlem kan du få udleveret nøglen af Teknisk chef: Tage Rishøj tlf. 2687 4102, mail: tagerishoej@mail.com.

Klubben har også en smule værktøj bla. en højtryksrenser. Dette værktøj samt værkstedet i depotrummet er til fri afbenyttelse. Men fjerner du værktøj fra depotrummet skal du skrive dit navn og telefonnr.  samt hvad du har lånt på den opsatte tavle.

Det er også muligt for aktive medlemmer selv at disponere over klubhuset, efter følgende retningslinjer:

1. Klubhuset kan udlejes til såvel seniorer som juniorer, der har været aktive medlemmer i mindst 3 sammenhængende måneder før anvendelsen.

2. Årsagen til anvendelsen kan være i anledning af: Barnedåb, konfirmation, bryllup (v/vielse, kobber-, sølv-, guld- o.s.v), jubilæer, runde fødselsdage (fra og med 30 år, senere også ½-runde). Dvs. overvejende familiefester.

3. De nævnte begivenheder skal have direkte personlig relation til det pågældende aktive medlem selv, eller til dennes nærmeste familie (ægtefælle, samlever, kæreste).

4. Bestyrelsen har derudover myndighed til at dispensere fra ovennævnte anledninger til anvendelse i forbindelse med andre arrangementer.

5. Klubhuset er til disposition for lejeren fra dagen før, til dagen efter festen.

6. Klubhuset skal efterlades i ryddelig stand, rengjort og servicet renvasket.

7. Festens hovedperson aftaler lejemålet ved henvendelse til formanden i god tid – ca. 2 mdr. før – og er i øvrigt ansvarlig for anvendelsen i enhver henseende.

8. Der opkræves et beløb pr. begivenhed. For mindre arrangementer (f.x. morgenbord, let frokost el. lign.) kan der evt. aftales en mindre pris. For et ekstra beløb kan klubben evt. sørge for rengøring. Det gælder dog ikke opvask!

Kontakt formanden hvis du vil høre nærmere om leje af klubhuset.

Klubben kan også tilbyde vinteropbevaring, på en grund på Farmerstien (en sidevej til Buttervej) som klubben har lejet af Skagen kommune. Derudover er det også muligt at have båden stående ved klubhuset, hvis der er plads. Se priserne i takstblad. Hvis det har din interesse så kontakt John Skånberg, tlf. 2512 1997 for at høre nærmere.

Ifølge klubbens vedtægter skal alle både være ansvarsforsikrede, og bestyrelsen har ifølge klubbens vedtægter ret til at kontrollere at forsikringen er tilstede, jævnfør § 15, Bropladser: “Broanlæggene er klubbens ejendom. Medlemmer med broplads eller på venteliste hertil, skal være aktive medlemmer og have fast bopæl i den tidligere Skagen Kommune.

Hvert aktiv medlem kan kun råde over én bådplads. Bestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra denne regel.

Bådene skal være ansvarsforsikrede, og medlemmerne skal dokumentere såvel forsikrings- som ejerforhold overfor bestyrelsen.”

Bådskema og en kopi af din ansvarsforsikring skal returneres inden 1 måned, for at du kan opretholde den plads på ventelisten eller den broplads, som vi har reserveret til dig. Se i øvrigt det brev der er vedlagt skemaet.

For en ordens skyld henvises til vedtægternes § 16, hvoraf det fremgår, at både der overvejende anvendes til erhvervslignende fiskeri, ikke kan få plads ved sejlklubbens broer.

Vi er en fritidsklub, der tilbyder dig et godt kammeratskab imellem alle klubmedlemmer, konkurrencesejladser, fælles sejlture o.m.a.. Har du problemer med din motor? Vil sejlene ikke stå rigtigt? Eller har du andre sejlerproblemer, så er der altid et klubmedlem der kan hjælpe dig.

Hvad koster så et medlemskab? Her er der flere muligheder. Se nedunder.

Hvis du ønsker at gøre brug af klubbens broer eller vinterplads, eller ønsker at blive optaget på ventelisten til broplads, opkræves et tillæg til kontingentet.

Da Skagen Sejlklub er en KLUB, og ønsker at være en AKTIV KLUB, forventes det, at man deltager i arrangementer og arbejdsdage samt generalforsamlinger. Tillige forventes det, at man på et tidspunkt er villig til at tage en tørn i bestyrelsen. For at klubben kan drives så billigt som muligt, er det nødvendigt at medlemmerne selv gør det meste af arbejdet, der især består i vedligeholdelse af klubbens aktiver i klubhus, broer, joller samt forskelligt løst grej, så derfor forventer vi at du i den udstrækning du har tid og evner vil gøre et stykke manuelt arbejde. Vi har en del arbejdsudvalg, så hvis der er noget specielt, du kunne tænke at virke i, så kontakt: Formanden.

Ligeledes forventer vi af dig at du vil værne om vore værdier, og vil være med til at give Skagen Sejlklub et godt ry her og i fremmede havne.

Som medlem af Skagen Sejlklub er du automatisk medlem af Dansk Sejlunion. Du kan tilmelde dig oplysninger fra DS på:  HYPERLINK “https://mailchi.mp/sejlsport/tilmeld-nyhedsbreve/” https://mailchi.mp/sejlsport/tilmeld-nyhedsbreve/

Michaela Kielsgaard tager sig af det daglige administrative arbejde, derfor skal alle spørgsmål vedrørende betaling af kontingent og broleje m.m., samt adresseændringer, ændring af mailadresse, telefonnummer, medlemskab, bådskema samt udmeldelse og lignende rettes til hende.

  • Havneafgiften betales via HarbaApp eller naturstyrelsens hjemmeside, når et fartøy anløber havn.
  • Priser: 0,00 m.-10,00 m. DKK 120 / 10,00 m.-15,00 m. DKK 150 / 15,00 m.< DKK 200 Sæsontakst: DKK 300 ( Med undtagelse af juli )